ادبیات پرسشنامه اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی -رفتاری