پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی فرهنگی جوانان بر اساس تحلیل SWOT