پرسشنامه استاندارد ارزش های حرفه ای پرستاری شانک و ویس(۲۰۰۱)