پرسشنامه استاندارد اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین