پرسشنامه استاندارد اعتماد به نام تجاری کمال زهیر و همکاران(۲۰۱۱: به نقل از پزشکان، ۱۳۹۳).