پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند اندوییسی (Ndubisi, , 2013)