پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران ۳۶-SF