پرسشنامه استاندارد تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید محقق ساخته ( طیرانی یوسف آبادی، ۱۳۹۱)