پرسشنامه استاندارد تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع