پرسشنامه استاندارد تاثیر عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی اقیانوس آبی