پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی