پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان ( رمضانی، ۱۳۹۲).