پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری حقیقی و همکاران (۱۳۸۹؛ به نقل از هادی نژاد، ۱۳۹۳).