پرسشنامه استاندارد رهبری هیجانی سیدانمانلاکا(۲۰۰۲)