پرسشنامه استاندارد رهبری چندعاملی باس و آوولیو(۲۰۰۰؛ به نقل از تقی پور، ۱۳۹۲).