پرسشنامه استاندارد روش های ترجیحی یاد گیری ادراکی Reid 1987