پرسشنامه استاندارد سبک های شوخ طبعی مارتین و همکاران ۱۹۸۸