پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (گائینی، ۱۳۹۱) ۲۰ سوالی