پرسشنامه استاندارد سنجش ریسک در بازار سرمایه محقق ساخته (فواکه، ۱۳۹۲ )