پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تاثیرگذار بر صنعت بانکداری (قهرمانی، ۱۳۹۲)