پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی (پرایس و مولر،۱۹۸۶؛ کولکوئیت، ۲۰۰۱؛ به نقل از محرابی فر، ۱۳۹۳).