پرسشنامه استاندارد عوامل اثرگذار بر همکاری صنعت و دانشگاه