پرسشنامه استاندارد عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار