پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری ۴۰ سوالی