پرسشنامه استاندارد محقق ساخته ارزیابی آمادگی شرکت در به کارگیری بازار الکترونیکی (بحرکاظمی، ۱۳۹۲).