پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (۲۰۰۵)