پرسشنامه استاندارد مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر ۱۹۹۰