پرسشنامه استاندارد مقیاس ارزشی شوارتز (به نقل از ماندگاری، ۱۳۹۲)