پرسشنامه استاندارد مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی ( افلاک¬ سیر،۲۰۰۷؛ به نقل از غلامی کنشتی، ۱۳۹۲)