پرسشنامه استاندارد میزان اهمیّت شاخص‌ها در ارزیابی شعب شرکت‌های بیمه