پرسشنامه استاندارد نگرش بهداشت روانی اجتماع شاه محمدی (۱۳۷۲)