پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات کمال زهیر و همکاران(۲۰۱۱: به نقل از پزشکان، ۱۳۹۳).