پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس ۱۹۹۹