پرسشنامه استاندارد گرایش به یادگیری مادام العمر (کوچکی، ۱۳۹۱؛ به نقل از بردبار، ۱۳۹۴)