پرسشنامه سنجش آگاهی افراد درباره بیماری های مقاربتی (رحمتی نجار کلائی ،۱۳۸۶)