پرسشنامه محقق‌ساخته تاثیر شایستگی‌های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات بانک