پرسشنامه استاندارد اثر بخشی تیمی بیتمن و همکاران ۲۰۰۲ (Bateman et al, 2002, p. 222).