پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر تمایل به تسهیم دانش

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر تمایل به تسهیم دانش پرسشنامه عوامل موثر بر تسهیم دانش پرسشنامه ای محقق  ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۸ گویه است با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است. با سؤالاتی مانند: (در صورتی دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علاقه ی دانشجویان به رشته تحصیلی

پرسشنامه استاندارد علاقه ی دانشجویان به رشته تحصیلی پرسشنامه علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۳ گویه است با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (استعداد ذاتی در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاران

پرسشنامه استاندارد سنجش صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاران پرسشنامه سنجش صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاری پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۴۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (همیشه تا هرگز) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (وظایف پرستاری را بر اساس نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی از روش تدریس در دانشجویان

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی از روش تدریس در دانشجویان  پرسشنامه رضایت مندی از روش تدریس، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۶ گویه است با یک مقیاس لیکرت سه درجه­ ای (کاملا، تا حدودی و اصلا) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (دانش و مهارتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دینداری

پرسشنامه استاندارد دینداری  پرسشنامه دینداری توسط گلاک و استارک (۱۹۶۵) برای سنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دینداری ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۶ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در روز…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (۲۰۰۶)

پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (۲۰۰۶) پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط شوفلی و بکر (۲۰۰۶) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۹ گویه و سه مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (هنگامی که درس می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (۲۰۰۰) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی توسط میجلی و همکاران (۲۰۰۰) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۵ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (اگر به میزان کافی تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته  است. این مقیاس دارای ۵۶ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (چقدر در تدوین مضامین اطلاعات جمع آوری شده از پژوهش کیفی تبحر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر ۱۹۹۰

پرسشنامه استاندارد مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر ۱۹۹۰ پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس، توسط اندلر و همکاران، ۱۹۹۰ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۱ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن ۱۹۸۸

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن ۱۹۸۸ پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان، توسط اون و فرامن در سال ۱۹۸۸ به منظور سنجش باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۳ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین…

ادامه مطلب