پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان ساراسون نسخه ۳۷ سوالی

پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان ساراسون نسخه ۳۷ سوالی (به همراه مقاله بیس معتبر) پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون در سال ۱۹۵۷ توسط ساراسون ساخته شد و دارای ۳۷ گویه است که به صورت “بله و خیر” به آن پاسخ داده شود. با توجه به مشخصات روانسنجی مناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه، استفاده از آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهداشت روانی محقق ساخته ۳۰ سوالی

پرسشنامه استاندارد بهداشت روانی محقق ساخته ۳۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط کشمیری (۱۳۷۵) برای اندازه گیری بهداشت روانی معلمین و کارکنان تهیه شده است.  با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (از بسیار کم تا بسیار زیاد)، با سؤالاتی مانند: (تا چه حد همکارانتان برای یکدیگر ارزش قائلند،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مقیاس تاب آوری کانر و دیودسون(۲۰۰۳) نسخه ۱۰ سوالی

پرسشنامه استاندارد  تاب آوری کونور و دیودسون(۲۰۰۳) نسخه ۱۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند.  پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۵عبارت دارد که نسخه کوتاه آن شامل ۱۰ عبارت می باشد که…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تاب آوری کونور و دیودسون(۲۰۰۳)

پرسشنامه استاندارد  تاب آوری کونور و دیودسون(۲۰۰۳) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تنش درک شده کوهن و همکاران(۱۹۸۳) ۱۴سوالی PSS-14

پرسشنامه استاندارد تنش درک شده کوهن و همکاران(۱۹۸۳) ۱۴سوالی PSS-14 (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد تنش درک شده توسط کوهن و همکاران ۱۹۸۳ساخته شده است. و برای سنجش درجه ای که موقعیت های موجود در زندگی فرد تنش زا ارزیابی می شوند، مناسب است.  این پرسشنامه دارای ۱۴ماده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تنش درک شده کوهن و همکاران(۱۹۸۳) ۱۰ سوالی PSS-10

پرسشنامه استاندارد تنش درک شده کوهن و همکاران(۱۹۸۳) ۱۰ سوالی PSS-10 (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد تنش درک شده توسط کوهن و همکاران ۱۹۸۳ساخته شده است. و برای سنجش درجه ای که موقعیت های موجود در زندگی فرد تنش زا ارزیابی می شوند، مناسب است.  این پرسشنامه دارای ۱۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی اسچوفیلی و همکاران (۱۹۹۶).

  پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی اسچوفیلی و همکاران (۱۹۹۶) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی توسط  اسچوفیلی و همکاران ۱۹۹۶ساخته شده است. که میزان درگیری دانشجویان را در فعالیت­های تحصیلی می­سنجد.این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می باشد.سؤال­ها با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ای (از صفر تا شش) درجه بندی شدند….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (۲۰۰۲)

  پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (۲۰۰۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودآگاهی هیجانی توسط گرنت، فرانکلین و لانگ فورد  در سال ۲۰۰۲ ساخته شد.  پرسشنامه خودآگاهی هیجانی دارای ۳۳ گویه است که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (از هرگز تا خیلی زیاد) خودآگاهی هیجانی افراد را…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد حمایت محیطی لنت و همکاران (۲۰۰۵)

  پرسشنامه استاندارد حمایت محیطی لنت و همکاران (۲۰۰۵) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد حمایت محیطی توسط لنت و همکاران ۲۰۰۵ ساخته شده است. این ابزار نه ماده دارد که در آن پاسخگویان میزان تشویق و حمایت از کادر آموزشی و دوستان و خانواده درباره تحصیل را در مقیاس لیکرت پنج درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران (۲۰۱۴)

  پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران (۲۰۱۴) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه  بهزیستی تحصیلی توسط پیترینن و همکاران ۲۰۱۴  ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ ماده است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم)، با سؤالاتی مانند: (اصلا علاقه­ای برای رفتن به دانشگاه…

ادامه مطلب