پرسشنامه استاندارد تأییدجویی کودکان

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تأییدجویی کودکان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال بوده و هدف آن سنجش تاییدجویی در کودکان می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد (PCS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد (PCS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان وضعیت دردناکی در بین مردان می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) (1985)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) (1985) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و هدف آن سنجش رضایت از زندگی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد احساس هیجان خواهی ماروین زاکرمن (SSS) (1978)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد احساس هیجان خواهی ماروین زاکرمن (SSS) (1978) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزشیابی صفت هیجان خواهی (۴مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب زونگ (SAS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اضطراب زونگ (SAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب

تست استاندارد روانشناسی بیابانی

  دریافت پکیج تست استاندارد روانشناسی بیابانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن بررسی شخصیت فرد می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپستاین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپستاین و همکاران  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف سنجش عملکرد خانواده (۷مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس (۱۹۸۴) و ویگا و یانوزاس (۱۹۷۹)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس (۱۹۸۴) و ویگا و یانوزاس (۱۹۷۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک یا ارگانیک)  و تعیین نوع طرح سازمانی  می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودتخریبی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خودتخریبی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۸ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودتخریبی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی دلبستگی شغلی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب