پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی (CBM)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی (CBM)   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج ها می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وضعیت زناشویی گلومبوک – راست (GRIMS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد وضعیت زناشویی گلومبوک – راست (GRIMS)   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب (DBAS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب (DBAS)   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب کتل

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اضطراب کتل   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اضطراب آشکار و پنهان افراد می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فناناپذیری

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فناناپذیری    (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن سنجش احساس فرد نسبت به مرگ می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جرأت ورزی (درجه ناراحتی) گمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بی قراری کوهن – منسفیلد (CMAI) (2004) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار جرأت ورزی  می باشد پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بی قراری کوهن – منسفیلد (CMAI) (2004)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بی قراری کوهن – منسفیلد (CMAI) (2004) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی رفتارهای ویران ساز می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اجتناب یانگ و ریگ (YRAI)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اجتناب یانگ و ریگ (YRAI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تأییدجویی کودکان

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تأییدجویی کودکان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال بوده و هدف آن سنجش تاییدجویی در کودکان می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد (PCS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فاجعه سازی درد (PCS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان وضعیت دردناکی در بین مردان می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب