پرسشنامه کمرویی

  دریافت پکیج پرسشنامه کمرویی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) چارچوب پرسشنامۀ کم رویی براساس اطلاعات به دست آمده از سایتهای اینترنت تنظیم گردید و با اضافه نمودن چند سؤال و تغییر بعضی سؤالات ، فرم اولیه با ۵۲ سؤال و پاسخنامه با ۵ گزینه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR)

  دریافت پکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است. نمره نمی دانم همیشه برابر با صفر، در سوالات ۲،۶، ۷، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ مساوی ۱+ است و برای بقیه سوالات…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR)

  دریافت پکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است. نمره نمی دانم همیشه برابر با صفر، در سوالات ۲،۶، ۷، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ مساوی ۱+ است و برای بقیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان

  دریافت پکیج پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان با هدف ارزیابی فرهنگ سازمانی مدارس متوسطه با ۴۰ سوال تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (۱۹۹۹)

  دریافت پکیج پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (۱۹۹۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است.این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود

  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود با هدف ارزیابی اضطراب وجودی در افراد بر اساس مولفه های(ناامیدی، خودبیگانگی، احساس پوچی و بی‌معنایی) تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب کتل

  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب کتل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) در این پرسشنامه ۳۳ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)

  دریافت پکیج چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فهرست اختلال استرس پس از سانحه، یک مقیاس خود گزارش دهی است، که برای ارزیابی میزان اختلال و غربال کردن این بیماران از افراد عادی و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کار…

ادامه مطلب

آزمون تصویر آدمک گودیناف

  دریافت پکیج آزمون تصویر آدمک گودیناف (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق می گیرد که مجموع آنها ۵۱ تجاوز نمی کند. با استفاده از جدول مخصوص، نمره خام…

ادامه مطلب

پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

  دریافت پکیج پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که ۱۶ موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند….

ادامه مطلب