پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

  دریافت پکیج پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ بدنی کرچمر

  دریافت پکیج پرسشنامه تیپ بدنی کرچمر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تیپ بدنی کرچمر با هدف ارزیابی ویژگیهای جسمی و روانی افراد از طریق تیپ شناسی جسمی و روانی طراحی شده است روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش خلاقیت  CREE  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه CREE یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی  است و می تواند برای شناسائی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود. در این آزمون ۱۴۵ سؤال وجود دارد و هر سؤال پرسشی را از آزمودنی درباره خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن

  دریافت پکیج پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروکو هانس برتمن (۱۹۹۵) ساخته شده و از ۵۶ سوال تشکیل شده است و ۵ شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را می سنجد روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی…

ادامه مطلب

مقیاس سلامت معنوی دلمن و فری (SIWB)

  دریافت پکیج مقیاس سلامت معنوی دلمن و فری (SIWB) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس SIWB توسط دلمن و فری (۲۰۰۴م.) برای سنجش سلامت معنوی ساخته شده است و از معروف ترین مقیاس های سنجش سلامت معنوی است و شامل ۱۲ سوال است که براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه)

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط اولسون، فورنیر و درانکمن در سال ۱۹۸۹(نقل از ثنایی، ۱۳۷۹) طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می رود. نسخه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اوایل کودکی – فرم خیلی کوتاه روتبارت و همکاران (ECBQ-VSF)

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار اوایل کودکی – فرم خیلی کوتاه روتبارت و همکاران (ECBQ-VSF) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار اوایل کودکی – فرم خیلی کوتاه روتبارت و همکاران (ECBQ-VSF) به منظور سنجش رفتار اوایل کودکی توسط والدین(مادر) تهیه شده اس و از نوع ۸ لیکرت است. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI)

  دریافت پکیج پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) با هدف: ارزیابی تمایلات روان نژندی بزرگسالان تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)

  دریافت پکیج پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) با هدف: ارزیابی بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه ها تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه

  دریافت پکیج مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس توسط سالووی و همکاران طراحی گردید. TMMS یکی از رایجترین مقیاسهای خودگزارشی هوش هیجانی است و از ۳۰ سئوال و ۳ خرده مقیاس توجه به احساسات ( مثلاً به احساساتم زیاد توجه نمی کنم)، وضوح احساسات…

ادامه مطلب