پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود

  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود با هدف ارزیابی اضطراب وجودی در افراد بر اساس مولفه های(ناامیدی، خودبیگانگی، احساس پوچی و بی‌معنایی) تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب کتل

  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب کتل (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) در این پرسشنامه ۳۳ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)

  دریافت پکیج چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فهرست اختلال استرس پس از سانحه، یک مقیاس خود گزارش دهی است، که برای ارزیابی میزان اختلال و غربال کردن این بیماران از افراد عادی و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کار…

ادامه مطلب

آزمون تصویر آدمک گودیناف

  دریافت پکیج آزمون تصویر آدمک گودیناف (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق می گیرد که مجموع آنها ۵۱ تجاوز نمی کند. با استفاده از جدول مخصوص، نمره خام…

ادامه مطلب

پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

  دریافت پکیج پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که ۱۶ موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند….

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) از ۴۶ گویه و ۴ خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی (۱۱ سوال)، جایگاه من (۱۱ سوال)، گریز عاطفی (۱۲ سوال) و هم آمیختگی با دیگران (۱۲ سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر (SJSI)

  دریافت پکیج پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر (SJSI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استرس شغلی حاوی ۳۰ سئوال ۹ گزینه ای از نوع بسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده است.پرسشنامه با در نظر گرفتن ۸ ویژگی انتخابی به عنوان مؤلفه های عمده جهت تعیین میزان دفعات وقوع…

ادامه مطلب

مقیاس سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپنیر (DAS)

  دریافت پکیج مقیاس سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپنیر (DAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس یک ابزار ۳۲ سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می…

ادامه مطلب

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی

  دریافت پکیج مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایه ی الگوی “لی” از عشق در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است. مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) از ۱۸ گویه و ۶ خرده مقیاس اروس (۳ سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) از ۶۹ گویه و ۱۰ خرده مقیاس ارزیابی ظاهر (۷ سوال)، گرایش ظاهر (۱۲ سوال)، ارزیابی تناسب (۳ سوال)، گرایش تناسب (۱۳ سوال)، ارزیابی سلامت…

ادامه مطلب