پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)

  دریافت پکیج پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند) با هدف: ارزیابی بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه ها تنظیم شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه

  دریافت پکیج مقیاس رگه فراخلقی (TTMS) – فرم کوتاه (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس توسط سالووی و همکاران طراحی گردید. TMMS یکی از رایجترین مقیاسهای خودگزارشی هوش هیجانی است و از ۳۰ سئوال و ۳ خرده مقیاس توجه به احساسات ( مثلاً به احساساتم زیاد توجه نمی کنم)، وضوح احساسات…

ادامه مطلب

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

  دریافت پکیج مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) نولن هوکسما و مارو (۱۹۹۱) پرسشنامه ای خودآزما تدوین کردند که چهار نوع متفاوت از واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار می دهد. پرسشنامه سبک های پاسخ(RSQ) از دو مقیاس پاسخ های نشخواری…

ادامه مطلب

مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی (مقیاس استرس)

  دریافت پکیج مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی (مقیاس استرس) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی (مقیاس استرس) به منظور سنجش میزان فشار روانی بر حسب تغییراتی که در زندگی آدم روی میدهد طراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (RBI)

  دریافت پکیج پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (RBI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) براساس تعریف آیدلسون و اپشتاین (۱۹۸۲) منظور از باورهای ارتباطی، عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و آن را به عنوان واقعیت پذیرفته اند و منظور از باورهای ارتباطی…

ادامه مطلب

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (۱۹۹۹) (DSHS)

  دریافت پکیج مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (۱۹۹۹) (DSHS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (۱۹۹۹) (DSHS) به منظورارزیابی میزان امیدواری در دانشجویان طراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم کوتاه)

  دریافت پکیج پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه نیز به مانند نسخه ۳۶ آیتمی یک نمره کلی دارد و شامل نمرات وارونه نیز می باشد (جدول۱)، نمره فرد در پرسشنامه فرم ۱۳ آیتمی هر چه بالاتر باشد، نشان دهنده خود کنترلی بهتر فرد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمرویی

  دریافت پکیج پرسشنامه کمرویی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) چارچوب پرسشنامۀ کم رویی براساس اطلاعات به دست آمده از سایتهای اینترنت تنظیم گردید و با اضافه نمودن چند سؤال و تغییر بعضی سؤالات ، فرم اولیه با ۵۲ سؤال و پاسخنامه با ۵ گزینه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR)

  دریافت پکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFR) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است. نمره نمی دانم همیشه برابر با صفر، در سوالات ۲،۶، ۷، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ مساوی ۱+ است و برای بقیه سوالات…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR)

  دریافت پکیج پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است. نمره نمی دانم همیشه برابر با صفر، در سوالات ۲،۶، ۷، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ مساوی ۱+ است و برای بقیه…

ادامه مطلب