پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) از ۶۹ گویه و ۱۰ خرده مقیاس ارزیابی ظاهر (۷ سوال)، گرایش ظاهر (۱۲ سوال)، ارزیابی تناسب (۳ سوال)، گرایش تناسب (۱۳ سوال)، ارزیابی سلامت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

  دریافت پکیج پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این مقیاس توسط پارگامنت (۲۰۰۰)، ساخته شده و شامل ۱۰۰ پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس ۱۰۰ ماده آزمون و ۱۷ زیرمقیاس را شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو (PSWQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) در سال ۱۹۹۰ توسط زینبارگ و بارلو ساخته شده است که نوعی ابزار خودسنجی برای تشخیص صفت نگرانی و شامل ۱۶ ماده است. این ماده ها برای دستیابی به ابعاد…

ادامه مطلب

مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

  دریافت پکیج مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان به وسیله رینولدز و ریچموند (۱۹۷۸) جهت ارزیابی «میزان و کیفیت اضطراب کودکان و نوجوانان» تهیه شده است (گرالد و رینولدز ۱۹۹۹). این پرسشنامه از مقیاس اضطراب آشکار کودکان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)

  دریافت پکیج پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)  (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه شامل دو بخش است. قسمت نخست پرسشنامه شامل اطلاعات و ویژگیهای فردی آزمودنی ها نظیر جنسیت، سنوات خدمتی، رشته تحصیلی و اداره کل محل کار و قسمت دوم، در برگیرنده ده مولفه چهار گزینه ای…

ادامه مطلب

مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTS)

  دریافت پکیج مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تاکتیک های تعارض یک ابزار ۱۵ سوالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض (یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت) بین اعضای خانواده تدوین شده است. این مقیاس در…

ادامه مطلب

مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (PTSD)

  دریافت پکیج مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (PTSD) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این آزمون یک مقیاس خودگزارشی است که توسط کیان و همکاران در سال ۱۹۸۸ تدوین شده و برای ارزیابی شدت نشانه های اختلال استرس پس از سانحه به کار می رود. این…

ادامه مطلب

مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

  دریافت پکیج مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن با هدف سنجش ویژگی درون گرایی و برون گرایی افراد تنظیم شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

  دریافت پکیج مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار ۲۰ سوالی است که برای سنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیده عملکرد خانواده ساخته…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های زندگی

  دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های زندگی  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سوال بوده و ۱۹ خرده مقیاس را تشکیل می دهد. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب