پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده

پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده  پرسشنامه سنجش ویژگی دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده پرسشنامه محقق ساخته می باشد که  به منظور سنجش ویژگی دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده ساخته شده است. این مقیاس دارای ۴۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) که…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مهارت بین فردی فترو و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد مهارت بین فردی فترو و همکاران (۲۰۰۰) پرسشنامه مهارت بین فردی توسط فترو و همکاران (۲۰۰۰)  ساخته شده است. این مقیاس دارای ۶۵ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه)  که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی مانند: (من می توانم احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش

پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش، پرسشنامه ای محقق ساخته شده است. این پرسشنامه ها در برگیرنده ۳۰ گویه است که ۱۵ گویه مربوط به فرصت ها و ۱۵ گویه مربوط به تهدیدهای فرهنگی ورزش است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

  دریافت پکیج پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تعریف مفهومی و عملیاتی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان از ۱۶ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت از خدمات واحد اورژانس بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نحوه کنترل تردد های غیر مجاز

  دریافت پکیج پرسشنامه نحوه کنترل تردد های غیر مجاز  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نحوه کنترل تردد های غیر مجاز با هدف بررسی ویژگی های مرز ایران و نخجوان و نحوه کنترل تردد های غیر مجاز توسط فرمانداران و اعضای شورای تامین و همچنین مرزبانان در قالب ۲۰ سوال طراحی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای (۲۰۱۲)

  دریافت پکیج پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای (۲۰۱۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پین پریانگ و سینگ سای(۲۰۱۲) هفت بعد برای اندازه گیری کارایی سازمانی ذکر کرده اند که عبارتند از: ۱- استراتژی سازمانی(Organizational strategy)(سوالات ۱ و ۲) ۲- ساختار سازمانی(Corporate structure design)(سئوالات ۳، ۴ و ۵) ۳-…

ادامه مطلب

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (HAM-D7)

  دریافت پکیج مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (HAM-D7) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس درجه بندی افسردگی (HAM-D7) توسط هامیلتون ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان شدت افسردگی در افراد افسرده بکار می رود. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی

  دریافت پکیج پرسشنامه برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی برای ارزیابی ارزیابی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی مغفول طراحی شده است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

آزمون سانتوچی برای کودکان ۴ الی ۶ سال

  دریافت پکیج آزمون سانتوچی برای کودکان ۴ الی ۶ سال (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آزمون سانتوچی یک آزمون مداد کاغذی است و از ده شکل تشکیل شده است قبیل از اجرا هر یک از تصاویر صفحات آخر را روی کارتهای ۱۱* ۵/۷ سانتیمتر بطور جداگانه رسم کنید، اندازه شکلهایی که…

ادامه مطلب

مقیاس کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS)

.  دریافت پکیج مقیاس کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۸۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی کارکردهای روانشناختی خانواده های ایرانی (ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی (عشق و محبت)، معنویت و مذهب، اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی، اتحاد، ساختار و سازمان، احساس…

ادامه مطلب