پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

  دریافت پکیج  پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) توسط موریس (۲۰۰۱) و با اقتباس از پرسشنامه خودکارآمدی بندورا، باربارانلی، کاپارا، پاستورلی(۱۹۹۶) ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۲۳ ماده است که از سه خرده آزمون خودکارآمدی اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

 . دریافت پکیج پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن (۱۹۷۲) به دو صورت فرم ۷۳ گزینه‌ای و ۶۴ گزینه‌ای ساخته شد و توسط موراج(۱۹۷۵) برای کودکان دبستان هنجاریابی شده است و گزینه‌های آن به ۴۴ سؤال تقلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS)

.  دریافت پکیج  پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی، مقاله بیس، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (نگرش منفی (نامطلوب)، خنثی و مثبت (مطلوب)) می باشد.   (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

  .  دریافت پکیج مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است هدف آن سنجش میزان نگرانی در دانشجویان می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (۲۰۰۹)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (۲۰۰۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده، توسط الخروصی (۲۰۰۹) تهیه شده و دارای ۱۸ عبارت است که ۹ عبارت ادراک ارزشیابی تبحری بودن را می‌سنجد و ۹ عبارت دیگر ادراک ارزشیابی عملکردی بودن را می‌سنجد….

ادامه مطلب

پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۸ سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می…

ادامه مطلب

مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

  .  دریافت پکیج مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک ادینبور در سال ۲۰۰۷ توسط تنانت و همکاران تدوین گردید. این پرسشنامه ۱۴ سوال داشته و هدف آن بررسی بهزیستی ذهنی افراد از ابعاد مختلف (خوش بینی، روابط مثبت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان (عوامل مرتبط با استاد، عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل محیطی) است. (توضیحات کامل در داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن سنجش ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش (ویژگی های حرفه ای، ویژگی های شخصی (فردی)، تحریک به یادگیری و مطالعه مستقل) می باشد. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب