پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) است. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۸ سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می…

ادامه مطلب

مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

  .  دریافت پکیج مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک ادینبور در سال ۲۰۰۷ توسط تنانت و همکاران تدوین گردید. این پرسشنامه ۱۴ سوال داشته و هدف آن بررسی بهزیستی ذهنی افراد از ابعاد مختلف (خوش بینی، روابط مثبت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان (عوامل مرتبط با استاد، عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل محیطی) است. (توضیحات کامل در داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن سنجش ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش (ویژگی های حرفه ای، ویژگی های شخصی (فردی)، تحریک به یادگیری و مطالعه مستقل) می باشد. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب یادگیری پکران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب یادگیری پکران  (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اضطراب نسبت به یادگیری می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و هدف آن بررسی میزان اضطراب انتظار در افراد از ابعاد مختلف (شناختی، فیزیولوژی، عاطفی، رفتاری) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس تردید در انتخاب تخصص بالینی (نسخه ایرانی)

  .  دریافت پکیج مقیاس تردید در انتخاب تخصص بالینی (نسخه ایرانی) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۳۸ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تردید در انتخاب تخصص بالینی از ابعاد مختلف (تردید کلی، عقب انداختن تصمیم گیری، موانع تصمیم گیری، نامصمم بودن) می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۵۵ سوال بوده و هدف آن سنجش دامنه ی وسیعی از نشانه های وسواس (آلودگی، وارسی، افکار وسواسی، احتکار، کمال گرایی/ دقت، تردید) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۶۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان ۸ تا ۱۴ سال (برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی) است. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب