پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

  .  دریافت پکیج پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس از دیدگاه دانشجویان (عوامل مرتبط با استاد، عوامل مرتبط با دانشجو، عوامل محیطی) است. (توضیحات کامل در داخل…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن سنجش ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش (ویژگی های حرفه ای، ویژگی های شخصی (فردی)، تحریک به یادگیری و مطالعه مستقل) می باشد. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب یادگیری پکران

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب یادگیری پکران  (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اضطراب نسبت به یادگیری می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و هدف آن بررسی میزان اضطراب انتظار در افراد از ابعاد مختلف (شناختی، فیزیولوژی، عاطفی، رفتاری) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

مقیاس تردید در انتخاب تخصص بالینی (نسخه ایرانی)

  .  دریافت پکیج مقیاس تردید در انتخاب تخصص بالینی (نسخه ایرانی) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۳۸ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تردید در انتخاب تخصص بالینی از ابعاد مختلف (تردید کلی، عقب انداختن تصمیم گیری، موانع تصمیم گیری، نامصمم بودن) می باشد….

ادامه مطلب

پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور (VOCI) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۵۵ سوال بوده و هدف آن سنجش دامنه ی وسیعی از نشانه های وسواس (آلودگی، وارسی، افکار وسواسی، احتکار، کمال گرایی/ دقت، تردید) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۶۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان ۸ تا ۱۴ سال (برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی) است. (توضیحات کامل…

ادامه مطلب

مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه

  .  دریافت پکیج مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان کیفیت مراقبت مادرانه از ابعاد مختلف (تعارض و سر درگمی، حساس بودن و پاسخدهی، دسترس پذیری) می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل)  

ادامه مطلب

پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST)

  .  دریافت پکیج  پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی علائم سندرم قبل از قاعدگی (PMS و PMDD) و تاثیر آن در زندگی افراد می باشد. پرسشنامه PSST شامل ۱۹ سؤال بوده که دارای…

ادامه مطلب

مقیاس اسلامی تکبر –تواضع هرائیان و همکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس اسلامی تکبر –تواضع هرائیان و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   این پرسشنامه ۲۳ سوال داشته و هدف آن سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش/پذیرش دیگران، هیجان و معرفت دینی، احساس حقارت/عزت نفس، نیاز به تایدد…

ادامه مطلب