پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین

پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۰ گویه و ۲ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵…

ادامه مطلب