پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی ۱۸ سوال محقق ساخته

پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی ۱۸ سوال محقق ساخته پرسشنامه غنی سازی شغل پرسشنامه ای محقق ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۸ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای با سؤالاتی مانند: (هزینه هاییﮐﻪ در ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﯼ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻳﮏ دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺪﭘﻮﺷﺶ دادﻩ شود؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق…

ادامه مطلب

پرسشنامه راحتی مشتری لی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه راحتی مشتری لی و همکاران (۲۰۱۲)   پرسشنامه استاندارد راحتی مشتری توسط لی و همکاران در سال ۲۰۱۲ طراحی و تدوین شده است، این پرسشنامه توسط محمدی(۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه است و با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ ای (خیلی خیلی کم تا خیلی خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند:…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران

پرسشنامه استاندارد مهارت های کارآفرینی اسمیت و همکاران پرسشنامه استاندارد مهارت های کارآفرینی به وسیله اسمیت و همکاران طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (عملیاتی:مهارتهای لازم جهت تولید کالاها و خدمات؛ اداری:روابط کارکنان،روابط با هیات مشورتی،یادگیری،حل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت اخلاقی کارول(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد مسئولیت اخلاقی کارول(۲۰۰۲) پرسشنامه استاندارد مسئولیت اخلاقی بر پایه مدل کارول (۲۰۰۲) در قالب ۱۵ گویه به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف) طراحی شده است این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه است با سؤالاتی مانند: (در اجرای وظایف همکارانم به آن ها کمک…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شخصی محی الدین و آزیروانی (۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شخصی  محی الدین و آزیروانی (۲۰۰۷). پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شخصی توسط محی­ الدین وآزیروانی (۲۰۰۷) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (در تدریس خود، محتوای دروس را با توجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (۲۰۰۵) پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران(۲۰۰۵)طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه  ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم)، با سؤالاتی مانند: (وقتی که سازمان ما می فهمد که مشتری دوست دارد تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محوریت کار هرسچ فیلد و فیلد(۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد محوریت کار هرسچ فیلد و فیلد(۲۰۰۰) پرسشنامه استاندارد محوریت کار به وسیله هرسچ فیلد و فیلد (۲۰۰۲)طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۷ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم  تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (من در کارم احساس می کنم عدالت وجود دارد. ثبات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی گافی و جونز (۱۹۹۶)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی گافی و جونز (۱۹۹۶) پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی توسط گافی و جونز در سال ۱۹۹۶ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه از دو قسمت و ۱۴ سوال تهیه شده است که هر بخش دارای ۷ سوال می باشد. قسمت اول میزان اجتماعی بودن و قسمت دوم میزان انسجام را می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه گیب (۲۰۱۲)

پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه گیب(۲۰۱۲) پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارافرینانه دانشگاه به وسیله گیب(۲۰۱۲)طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه توسط صمدی میارکلائی، صمدی میارکلایی و آقاجانی (۱۳۹۴) ترجمه و برای اولین بار در ایران بکارگیری شد. و دارای  ۱۱ مولفه و ۱۰۸ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی

پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی پرسشنامه سرمایه انسانی با الگوگیری از پرسشنامه پیکه و همکاران (۲۰۰۲) طراحی شد. این مقیاس از ۱۰ گویه تشکیل شده است. هرکدام از گویه ها به صورت طیف لیکرت ۵ درجه ای از کاملا مخالفم (۱)، مخالفم (۲)،  نظری ندارم (۳)، موافقم (۴)، و کاملا موافقم (۵) تنظیم شده است. با…

ادامه مطلب