پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی کالکیت (۲۰۰۱)

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی کالکیت (۲۰۰۱) پرسشنامه عدالت سازمانی، توسط کالکیت (۲۰۰۱) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۳ مؤلفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعالی می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (برنامه کاری من منصفانه است.) به سنجش عدالت سازمانی می پردازد….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی مک نایت (۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی مک نایت (۲۰۰۲) پرسشنامه اعتماد سازمانی، توسط مک نایت (۲۰۰۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۳ مؤلفه اعتماد به همکاران، اعتماد به مدیریت و اعتماد به محیط کار می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (کارکنان به اطلاعاتی که از طریق…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل (۱۹۹۶)

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی هیل (۱۹۹۶) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی، توسط هیل (۱۹۹۶) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و ۶ مؤلفه می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (سازمان سرعت بالایی در معرفی و ارائه خدمات جدید دارد.) به سنجش کارآفرینی سازمانی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان، به منظور سنجش مهارت های سیاسی فرد در سازمان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و دو مؤلفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من زمان و انرژی زیادی در برقراری ارتباط با دیگران…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی دارای ۸ سوال و دو  مولفه حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بعضی از افراد پیشنهاداتی در مورد حل مشکل ارائه به من می دهند) به سنجش حمایت اجتماعی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه حمایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی دارای ۱۲ سوال و سه  مولفه پیشنهاد و توصیه، دادن بازخورد به شرکت و کمک به مشتریان دیگر می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بعضی از افراد پیشنهاداتی در مورد حل مشکل ارائه به من می دهند) به سنجش رفتار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من از بودن در این شرکت  احساس رضایت می کنم) به سنجش رضایت مشتری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه رضایت مشتری روایی ابزار جمع آوری داده  اعتبار یا روایی با این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد روش های ترجیحی یاد گیری ادراکی Reid 1987

پرسشنامه استاندارد روش های ترجیحی یاد گیری ادراکی Reid 1987 پرسشنامه استاندارد روش های ترجیحی یادگیری ادراکی، توسط رید  طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال و ۸ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اگرمعلم هایم مرا راهنمایی کنند بهترمی فهمم.) به سنجش روش های ترجیحی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲)

پرسشنامه  استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (۱۹۹۲) پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی، توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۷ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اگر در انتهای دوره پرداخت ام پولی برایم باقی مانده باشد، باید آن را خرج کنم.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه خرید وسواسی

پرسشنامه خرید وسواسی پرسشنامه خرید وسواسی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (برخی اوقات بیش از حد توانم پول خرج می کنم.) به سنجش خرید وسواسی می پردازد.  

ادامه مطلب