پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

  دریافت پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۶) : این مقیاس شامل ۲۰ سوال است که توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبار یابی شده است. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت اصطلاحی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

دریافت پرسشنامه بهزیستی روانشناختی از سایت مادسیج   پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی  ریف   (۱۹۸۰)  شامل ۷۷گویه می باشد. بر اساس الگوی بهزیستی روان‌شناختی، سازه بهزیستی روان‌شناختی از شش عاملِ زندگی هدفمند، رابطه مثبت با دیگران، رشد شخصی، پذیرش خود، خودمختاری و تسلط بر محیط تشکیل می‌شود( رایف و کییز،۱۹۹۵) در این پژوهش منظور از  استاندارد بهزیستی…

ادامه مطلب

پرسشنامه دینداری

دریافت پرسشنامه استاندارد سنجش دینداری این پرسشنامه دارای ۴۰ آیتم و سه خرده مقیاس است . این خرده مقیاس ها عبارتند از : – باور دینی – رفتار دینی – عواطف دینی در این پرسشنامه برخی از دیدگاه ها و رفتارهای افراد بیان شده و پاسخ گویی به این پرسشنامه نشان می دهد که شما…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ

دریافت پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ از سایت مادسیج  نام پرسشنامه : سلامت روان گلدبرگ  روایی و پایایی : دارد  تعداد سوال:۲۸ منبع: دارد مولفه: دارد  تعداد صفحه: ۳صفحه ورد نمره گذاری و تفسیر:‌دارد  قیمت: قیمت  فقط ۲۹۰۰     توضیحات: شما پس از پرداخت سریع لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید دانلود کنید  هرگونه سوال را با…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل تفکرات

دریافت پرسشنامه استاندارد کنترل تفکرات از سایت مادسیج پرسشنامه  استاندارد کنترل تفکرات در  فایل ورد که دارای روایی و پایایی و همچنین   مولفه استاندارد می باشد توجه این پرسشنامه کاملا استاندارد است و نمونه آن در اینترنت وجود ندارد پشتیبان پژوهشی مادسیج  جوابگوی سوالات پژوهشی شما          نام پرسشنامه : کنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سازمانی

  دریافت پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی  همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی شامل ۴۹گویه و هدف آن بررسی هوش سازمانی کارکنان در سازمانها  می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه سازمان برای سازگار کردن بیشتر افراد با محیط از آن استفاده می کند. از…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش عاطفی

دریافت پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی از سایت مادسیج پزسشنامه  استاندارد هوش عاطفی در فایل ورد که دارای روایی و پایایی و همچنین  ۴ مولفه استاندارد می باشد       این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد و هدف آن بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی است. برای هرگزینه کاملاٌ موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالف…

ادامه مطلب

پرسشنامه خواب شیرخوار

دریافت پرسشنامه خواب شیرخوار(isq ) از سایت مادسیج `پرسشنامه استاندارد خواب شیرخوار که دارای روایی و پایایی و همچنین نحوه امتیاز بندی می باشد          نام پرسشنامه : خواب شیرخوار  روایی و پایایی : دارد  تعداد سوال:۱۰  منبع : دارد تفسیر: دارد  تعداد صفحه:۳صفحه  قیمت:  فقط ۲۹۰۰     توضیحات: شما پس از پرداخت سریع…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش آزمای مختلط ژیل

دریافت پرسشنامه هوش آزمای مختلط   ژیل از سایت مادسیج توجه: پرسشنامه های سایت مادسیج توسط دانشجویان دانشگاه  تهران جمع آوری شده است و کاملا استاندارد می باشد این ازمون در دبستان ها و به صورت فردی و گروهی اجرا می گردد. روایی و پایایی و نحو ازمون گیری همچنین نحوه امتیاز بندی در ۱۷…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری زناشویی

دریافت پرسشنامه سازگاری زناشویی (هارموهان سینگ ترجمه دکتر کرمی) از سایت مادسیج فرم الف و فرم ب   توجه: پرسشنامه های سایت مادسیج توسط دانشجویان دانشگاه  تهران جمع آوری شده است و کاملا استاندارد می باشد   پرسشنامه سازگاری زناشویی که از مرکز روانسنجی دانشگاه تهران توسط  مادسیج استخراج شده است شامل فرم الف و…

ادامه مطلب