پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) (1985)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) (1985) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و هدف آن سنجش رضایت از زندگی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد احساس هیجان خواهی ماروین زاکرمن (SSS) (1978)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد احساس هیجان خواهی ماروین زاکرمن (SSS) (1978) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزشیابی صفت هیجان خواهی (۴مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

تست استاندارد روانشناسی بیابانی

  دریافت پکیج تست استاندارد روانشناسی بیابانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن بررسی شخصیت فرد می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپستاین و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپستاین و همکاران  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف سنجش عملکرد خانواده (۷مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودتخریبی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خودتخریبی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۸ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودتخریبی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی دلبستگی شغلی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال (MCTQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال (MCTQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵۷ سوال بوده و هدف آن بررسی مزاج (خلق و خو) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار استفاده از اطلاعات می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد صداقت و راستگویی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد صداقت و راستگویی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی صداقت و راستگویی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وابستگی به نیکوتین تنباکو

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد وابستگی به نیکوتین تنباکو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و هدف آن بررسی وابستگی به نیکوتین تنباکو می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب