پرسشنامه استاندارد مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال (MCTQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال (MCTQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵۷ سوال بوده و هدف آن بررسی مزاج (خلق و خو) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار استفاده از اطلاعات می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد صداقت و راستگویی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد صداقت و راستگویی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی صداقت و راستگویی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد وابستگی به نیکوتین تنباکو

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد وابستگی به نیکوتین تنباکو (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و هدف آن بررسی وابستگی به نیکوتین تنباکو می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون (CCTST)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون (CCTST)          (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارتهای تفکر انتقادی فرد (۵مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیت سنخ الف

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنخ الف          (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار سنخ الف (۲مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش بهداشت روانی اجتماع شاه محمدی (۱۳۷۲)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد نگرش بهداشت روانی اجتماع شاه محمدی (۱۳۷۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرشی بهداشت روانی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین)           (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن سنجش سه حیطه (مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرسختی

  دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد سرسختی           (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان سرسختی (۳مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اندازه گیری بهداشت روانی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اندازه گیری بهداشت روانی         (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری بهداشت روانی (۲مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب