پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون (CCTST)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیون و فاسیون (CCTST)          (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و هدف آن سنجش مهارتهای تفکر انتقادی فرد (۵مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیت سنخ الف

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنخ الف          (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار سنخ الف (۲مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش بهداشت روانی اجتماع شاه محمدی (۱۳۷۲)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد نگرش بهداشت روانی اجتماع شاه محمدی (۱۳۷۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرشی بهداشت روانی می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین)           (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن سنجش سه حیطه (مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرسختی

  دریافت پکیج  پرسشنامه استاندارد سرسختی           (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان سرسختی (۳مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اندازه گیری بهداشت روانی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اندازه گیری بهداشت روانی         (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری بهداشت روانی (۲مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت (FIS)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت (FIS)           (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال بوده و هدف آن سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک (۲مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تبعیض اجتماعی و شکاف نسل           (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن بررسی تبعیض اجتماعی و شکاف نسل (۵مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد باورهای دنیای عادلانه گل پرور و عریضی          (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن بررسی باورهای دنیای عادلانه (۴مولفه) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

آزمون استاندارد ترسیم خانواده

  دریافت پکیج آزمون استاندارد ترسیم خانواده        (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه آزمون ترسیم خانواده (DAF) علاوه بر ویژگی های فردی آزمودنی، روابط و نیازهای خانوادگی او را نیز منعکس می کند.  این آزمون به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان که صحبت کردن درباره احساساتشان در…

ادامه مطلب