پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و همکاران( ۲۰۱۱)

پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه لینان و همکاران( ۲۰۱۱) پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینی توسط لینان و همکاران در سال ۲۰۱۱ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۶ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (برای ایجاد یک شرکت در آینده مصمم هستم.) قصد کارافرینی افرادرا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش محقق ساخته ۴۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش محقق ساخته ۴۶ سوالی پرسشنامه سنجش وضعیت اشتراک گذاری دانش پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد و در ۵ بعد عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری،  راهبردهای رهبری، و سیستم فناوری در ۴۶ سوال در مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای به بررسی میزان به اشتراک گذاری دانش می…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته تاثیر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته تاثیر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه محقق ساخته تاثیر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی شامل ۲۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه محقق ساخته نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه محقق ساخته نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری شامل ۲۳ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیازهای روان شناختی محیط کار

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد نیازهای روان شناختی محیط کار (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد نیازهای روان شناختی محیط کار شامل  ۳۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سازگاری تحصیلی دانشجویان

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سازگاری تحصیلی دانشجویان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سازگاری تحصیلی دانشجویان شامل  ۱۳۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دانش آفرینی ۲۶ سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد دانش آفرینی ۲۶ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد دانش آفرینی ۲۶ سوالی پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بازرگرایی نارور و اسلاتر ۴۰ سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بازرگرایی نارور و اسلاتر ۴۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد بازرگرایی نارور و اسلاتر ۴۰ سوالی پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آموزش ضمن خدمت

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آموزش ضمن خدمت ( سیــار، ۱۳۹۳ ). (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد محقق ساخته آموزش ضمن خدمت ( سیــار، ۱۳۹۳ )شامل ۲۲سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر (بهمن آبادی، ۱۳۹۳).

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر (بهمن آبادی، ۱۳۹۳). (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر (بهمن آبادی، ۱۳۹۳).شامل ۱۸سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی…

ادامه مطلب